Projekt PHARE - Ekološko turistična obogatitev Ribnika Vrbje

Projekt PHARE je trajal od 26.7. 2005 pa do 26. 7. 2006.

Prijavitelj in partnerji:

 
Ciljne skupine:

 • mladina,
 • vzgojitelji, učitelji in profesorji,
 • predstavniki društev,
 • predstavniki lokalnih avtoritet,
 • lokalni prebivalci,
 • kmetje, lastniki zemljišč, deležniki
 • rekreativci,
 • predstavniki strokovnih podpornih institucij,
 • splošna, širša javnost,
 • zainteresirani partnerji iz Gradca.

Dejavnosti:

 • priprava novih in dopolnitev obstoječih načrtov upravljanja,
 • implementacija modelov organizacijskih struktur
 • priprava in izvajanje modelov javno-zasebnega partnerstva
 • krajinska območja, varovanje izjemne krajine (model razvoja krajine širšega območja, idejna zasnova ureditve ožjega območja Ribnika Vrbje, strokovne podlage za zavarovanje),
 • obnovitev ekološko pomembnih habitatov (načrt in izvedba del za ekološko sanacijo in renaturacijo ribnika),
 • oprema informacijskega središča (priprava in izvedba načrta predstavitve varovanega območja, svetovanja),
 • izvajanje promocijskih kampanj za Naturo 2000 (promoviranje ustreznega upravljanja, razvoj in promocija eko-turizma).

Pričakovani rezultati:

 • trajnostni razvoj, ohranitev ribnika za kasnejše generacije (načrt upravljanja in strategija varovanja, nove oblike dejavnosti - ekoturizem),
 • dvig zavesti prebivalstva o Naturi 2000, aktivno sodelovanje in bolj pozitiven odnos do narave,
 • promocijske aktivnosti (konference, seminarji, promocijska gradiva in publikacije),
 • pridobljene izkušnje v okviru mednarodnega sodelovanja in povezovanja z obstoječi parki.

Osnutek strokovnega predloga za zavarovanje ribnika Vrbje z zaledjem je Zavod RS za varstvo narave skladno z Zakonom o ohranjanju narave pripravil na pobudo Občine Žalec. Najdete ga v priponki.