Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov

v letu 2015 in 2016

.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec (z dne 28.10.2004), Občina Žalec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec, ki jih bo v letu 2015 in 2016 sofinancirala Občina Žalec iz občinskega proračuna.

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje kulturnih projektov iz naslednjega področja dejavnosti:

  • obnova  nepremične kulturne dediščine (vključno s sofinanciranjem obnove fasad v zaščitenih mestnih in vaških jedrih)

Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

  1. da imajo sedež v Občini Žalec,
  2. da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec,
  3. da imajo do Občine Žalec poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta,
  4. za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev iz točk a), b) in c), da so lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje.

Razpis se prične  24. 4. 2015 in je odprt do porabe sredstev.

Višina razpisnih sredstev za področje varstva nepremične kulturne dediščine: 19.000,00 EUR v letu 2015 in 18.400,00 EUR v letu 2016.

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ - Sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec« na naslov:  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa.

Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:

  • ki jih ni vložila upravičena oseba.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:

Uroš Govek, tel. 712-12-66, e-mail: zkst.kultura@siol.net.

Razpisna dokumentacija obsega:

- besedilo razpisa;

- prijavni obrazec za področje varstva nepremične kulturne dediščine;

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na upravi Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a,  med uradnimi urami, ponedeljek - četrtek od 8. do 16. ure, v petek do 13. ure ali po pošti na pisno zahtevo predlagatelja oz. po e-mailu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh www.zalec.si ali  www.zkst-zalec.si  od 24. aprila 2015 dalje.

Vloge se odpirajo mesečno do porabe sredstev, oddajo se do 20. v mesecu.


Galerija slik