Sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec iz občinskega proračuna.

Javni razpis za 2017
  1. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (z dne 21. 6. 2012), Občina Žalec objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec, ki jo bo v letu 2017 sofinancirala Občina Žalec iz občinskega proračuna.

       2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:

A - redna dejavnost društev in redno vzdrževanje društvenih prostorov,

B - investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.

        3. Višina razpisanih sredstev:

  • za dejavnosti pod točko A: 58.900,00 €,
  • za dejavnosti pod točko B: 20.900,00 €.

        4. Pravico do prijave na javni poziv za sofinanciranje imajo kultura društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec in so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem pozivu.

        5. Razpis se prične  20. januarja 2017 in zaključi 20. februarja 2017. Razpis se objavi na spletnih straneh Občine Žalec in ZKŠT Žalec (od 20 .1. 2017 dalje) ter v časopisu UTRIP Savinjske doline (od 25. 1. 2017 dalje).

         6. Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje prijave v zaprti kuverti z oznako »Sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec – ne odpiraj« na naslov:  ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

         7. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Uroš Govek, tel. 712-12-66, e-mail: zkst.kultura@siol.net .

         8. Obrazce za prijavo lahko predlagatelji dvignejo na upravi Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a in sicer, od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek do 13. ure ali po pošti na pisno zahtevo predlagatelja oz. po e-mailu. Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh www.zalec.si ali  www.zkst-zalec.si.

         9. Obravnavane bodo samo popolne vloge, predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.


Galerija slik