Pravila referendumske in predsedniške kampanije za mesečnik Utrip Savinjske doline

za zakonodajni referendum in volitve predsednika države

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC                                      
Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec
Uredništvo UTRIPA SAVINJSKE DOLINE

PRAVILA REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA MESEČNIK UTRIP SAVINJSKE

DOLINE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM,  KI BO 24. SEPTEMBRA 2014, IN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA DRŽAVE, KI BODO 22. OKTOBRA 2017

V skladu z zakonom o medijih, zakonom o volilni kampanji in programsko zasnovo mesečnika Utrip Savinjske doline je uredništvo Utripa Savinjske doline sprejelo pravila Utripa Savinjske doline v času referendumske kampanje, ki veljajo za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Glasovanje na referendumu bo v nedeljo, 24. septembra 2017. Sprejeta pravila veljajo tudi v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, ki bodo 22. oktobra 2017. Pravila Utripa Savinjske doline so objavljena v avgustovski številki časopisa in v celoti na spletni strani izdajatelja www.zkst-zalec.si.

Mesečnik Utrip Savinjske doline bo o dogodkih in aktivnostih, povezanih z referendumom in volitvami poročal v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili, normami nepristranskega in enakopravnega novinarskega poročanja. Poročanje bo v skladu s presojo uredništva.

Za referendumske in volilne oglase velja redni cenik Utripa Savinjske doline, ki je na voljo na sedežu časopisa v Žalcu in na spletni strani ZKŠT (www.zkst-zalec.si/sl-SI/directory/utrip-savinjske-doline/informacije). Prav tako veljajo za referendumske in volilne oglase enaki terminski plani naročanja in oddajanja gradiv kot za redne oglase in so objavljeni na isti spletni strani.

Naročila referendumskih in volilnih oglasov sprejemamo na sedežu časopisa. Ta morajo biti predložena v obliki naročilnice z vsemi zakonsko predpisanimi podatki, ki jo naročniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti (ali elektronski pošti) najpozneje 10 dni pred izidom časopisa. Vsako naročilo bo označeno z datumom in uro sprejema v evidenčni knjigi.

Stran in mesto referendumskega in volilnega oglasa določi odgovorna urednica Utripa Savinjske doline, pri čemer se upošteva vrstni red naročila in velikost oglasa. Na podlagi naročil se dan po prejemu naročilnice izdajo predračuni, ki morajo biti poravnani najkasneje v štirih delovnih dneh od njihove izdaje. Če do teh datumov predračuni niso poravnani, oglasi ne bodo objavljeni.

Naročnik mora dostaviti gradivo za nepripravljene oglase, ki jih je potrebno izdelati v uredništvu, v elektronski obliki in skladno s tehničnimi normativi najmanj 9 delovnih dni, že izdelane oglase pa 8 delovnih dni pred izidom časopisa. Oglasi, ki ne bodo dostavljeni v predpisanem roku, potrjeni z ustrezno naročilnico in plačani v roku, ne bodo objavljeni.

Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Oglase (in obvestila), ki ne bodo lektorirani, skladni z veljavno slovensko zakonodajo, s kodeksi in pričujočimi pravili, bomo zavrnili.

Kontaktni podatki za informacije in naročila: 03 712 12 80, zkst.utrip@siol.net .

odgovorna urednica                                                          

Lucija Kolar

Žalec,  23. avgust 2017