PRAVILA REFERENDUMSKE KAMPANIJE

PRAVILA REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA MESEČNIK UTRIP SAVINJSKE DOLINE ZA REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G)

V skladu z zakonom o medijih, zakonom o volilni in referendumski kampanji, pravilnikom o izdajanju Utripa Savinjske doline ter s programsko zasnovo mesečnika Utrip Savinjske doline je uredništvo Utripa Savinjske doline sprejelo pravila referendumske kampanje Utripa Savinjske doline za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (zv-1g), ki bo 11. 7. 2021. Pravila bodo objavljena tudi na spletni strani izdajatelja www.zkst-zalec.si.

POROČANJE – Mesečnik Utrip Savinjske doline bo o dogodkih in aktivnostih, povezanih z referendumom, poročal v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili, normami nepristranskega in enakopravnega novinarskega poročanja. Poročanje bo v skladu s pristojnostmi in presojo uredništva ter glede na prostorske možnosti in programsko zasnovo časopisa.

OGLAŠEVANJE – Za oglase na temo referenduma velja redni cenik Utripa Savinjske doline, ki je na voljo na sedežu časopisa v Žalcu in na spletni strani ZKŠT (www.zkst-zalec.si; pod Utrip Savinjske doline - informacije). Prav tako veljajo za te oglase enaki terminski načrti naročanja in oddajanja gradiv kot za redne oglase. Objavljeni so na isti spletni strani.

Naročila oglasov na temo referenduma morajo biti v obliki naročilnice z vsemi zakonsko predpisanimi podatki, ki jo naročniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti (ali elektronski pošti) najpozneje 10 dni pred izidom časopisa. Vsako naročilo bo označeno z datumom in uro sprejema v evidenčni knjigi.

Stran in mesto referendumskega oglasa določi odgovorna urednica Utripa Savinjske doline, pri čemer se upoštevata vrstni red naročila in velikost oglasa. Na podlagi naročil se dan po prejemu naročilnice izdajo predračuni, ki morajo biti poravnani najpozneje v štirih delovnih dneh od njihove izdaje in najkasneje do petka, 25. 6. 2021. Če do teh datumov predračuni ne bodo poravnani, oglasi ne bodo objavljeni. Naročnik mora dostaviti gradivo za nepripravljene oglase, ki jih je treba izdelati v uredništvu, v elektronski obliki in skladno s tehničnimi normativi najmanj devet delovnih dni, že izdelane oglase pa osem delovnih dni pred izidom časopisa. Oglasi, ki ne bodo dostavljeni v predpisanem roku, potrjeni z ustrezno naročilnico in plačani v roku, ne bodo objavljeni.

Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Oglase (in obvestila), ki ne bodo lektorirani, skladni z veljavno slovensko zakonodajo, s kodeksi in pričujočimi pravili, bomo zavrnili.

Kontaktni podatki: tel. 03/712 12 80 in utrip@zkst-zalec.si.

Lucija Kolar, odgovorna urednica             

Žalec, 9. 6. 2021