Javni razpis za sofinanciranje programov športa

na območju Občine Žalec za leto 2014

Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v občini Žalec.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v občini Žalec,
  • da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
  • da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za športna društva),
  • občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke.

Obrazce za prijavo so v prilogi novice, lahko pa jih tudi dvignete na Zavodu za kulturo, šport in  turizem Žalec od  27. januarja 2014 dalje ali na Občini Žalec (I. nadstropje, soba št. 36 – ga. Nataša Vasle).

Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj - ŠPORT 2014« na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, do vključno 27. februarja 2014.

Vse kandidate obveščamo, da bodo upravičeni do sofinanciranja programov športa iz proračuna občine Žalec samo tisti, ki bodo oddali popolno vlogo. O višini odobrenih sredstev bodo kandidati obveščeni, ko Komisija za šport zaključi z ocenjevanjem programov.

Med izvajalci programov, Občino Žalec in ZKŠT Žalec bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov športa na območju občine Žalec za leto 2014.


Galerija slik