Pravila volilne kampanje

za lokalne volitve, ki bodo 5. 10. 2014

PRAVILA VOLILNE KAMPANJE ZA MESEČNIK UTRIP SAVINJSKE
DOLINE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO 5. OKTOBRA 2014


V skladu z zakonom o medijih, zakonom o volilni kampanji in programsko zasnovo mesečnika Utrip Savinjske doline je uredništvo Utripa Savinjske doline sprejelo naslednja pravila volilne kampanje, ki veljajo za lokalne volitve, ki bodo jeseni.
Mesečnik Utrip Savinjske doline bo o dogodkih, povezanih z volitvami, o volilni kampanji in kandidatih poročal v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili, normami nepristranskega in enakopravnega novinarskega poročanja. Poročanje bo v skladu s presojo uredništva.
Za volilne oglase velja redni cenik Utripa Savinjske doline, ki je na voljo na sedežu časopisa v Žalcu in na spletni strani ZKŠT http://www.zkst-zalec.si/sl-SI/directory/utrip-savinjske-doline/informacije. Prav tako veljajo za volilne oglase enaki terminski plani naročanja in oddajanja gradiv kot za redne oglase in so objavljeni na isti spletni strani.
Naročila volilnih oglasov sprejemamo na sedežu časopisa. Ta morajo biti predložena v obliki naročilnice z vsemi zakonsko predpisanimi podatki, ki jo naročniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti najpozneje 10 dni pred izidom časopisa. Vsako naročilo bo označeno z datumom in uro sprejema v evidenčni knjigi.
Stran in mesto volilnega oglasa določi odgovorna urednica Utripa Savinjske doline, pri čemer se upošteva vrstni red naročila in velikost oglasa. Na podlagi naročil se dan po prejemu naročilnice izdajo predračuni, ki morajo biti poravnani najkasneje v štirih delovnih dneh od njihove izdaje. Če do teh datumov predračuni niso poravnani, oglasi ne bodo objavljeni. Kontaktni podatki za informacije in naročila: 03 712 12 80, zkst.utrip@siol.net.
Naročnik mora dostaviti gradivo za nepripravljene oglase, ki jih je potrebno izdelati v uredništvu, v elektronski obliki in skladno s tehničnimi normativi najmanj 9 delovnih dni, že izdelane oglase pa 8 delovnih dni pred izidom časopisa. Oglasi, ki ne bodo dostavljeni v predpisanem roku, potrjeni z ustrezno naročilnico in plačani v roku, ne bodo objavljeni.
Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Oglase (in obvestila), ki ne bodo lektorirani, skladni z veljavno slovensko zakonodajo, s kodeksi in pričujočimi pravili, bomo zavrnili. Skladno z mednarodnimi konvencijami bomo zavrnili tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci, mlajši od 14 let.

Odgovorna urednica

Lucija Kolar , l.r.

Žalec, 26. 6. 2014