Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zavod za kulturo šport in turizem Žalec

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Odgovorna oseba:  mag. Boštjan Štrajhar, direktor

Katalog je dostopen na naslovu: http://www.zkst-zalec.si

2. Splošni podatki o ZKŠT Žalec in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Podatki o organizaciji 

Kratek opis delovnega področja:

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žalec leta 2001. Njegovo osnovno poslanstvo je opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma.

Izvaja tudi tržno dejavnost, katere prihodke sestavljajo prihodki organizacije in soorganizacije prireditev, časopisa Utrip Savinjske doline, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, pijače, turističnih paketov, vodenj in vstopnin. 

Ustanoviteljica mu je v upravljanje prenesla javno infrastrukturo vseh treh področij (Savinova hiša z likovnim salonom, Dom II. slovenskega tabora Žalec, kompleks atletskega štadiona z nogometnim igriščem,  Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Ponirkovo postojanko pri Ribniku Vrbje in učno ekološko pot Vrbje), Fontano piv Zeleno zlato, postajališči za avtodome, parkirišča v poslovni coni Arnovskega gozda, e-polnilnice in Dvorec Novo Celje

V upravljanje mu je prenesla tudi blagovno znamko Zeleno zlato, ki označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih kmetij, ki nosijo to blagovno znamko, zavod prodaja v Trgovini Zeleno zlato na Podeželski tržnici Žalec.

Zavod je izdajatelj časopisa Utrip Savinjske doline ki izhaja v nakladi cca 11.000 izvodov 11 x letno. Prejemajo ga brezplačno gospodinjstva v občinah Žalec, Prebold in Tabor, saj ga za svoje občane kupijo navedene Občine. V Občini Vransko in v Občini Polzela je časopis v prosti prodaji.

Od septembra 2013 dalje je možen nakup vstopnic preko spleta: http://zkst-zalec.kupikarto.si/.

Organi zavoda:

Svet zavoda, člani: Nataša Gaber Sivka (predstavnica ustanoviteljice), Katarina Vasle (predstavnica ustanoviteljice), Tomaž Melavc (predstavnik ustanoviteljice), Matej Sitar (predstavnik zaposlenih), Vladimila Dobnik (zainteresirana javnost).

Strokovni svet za kulturo: Alenka Domjan, Marjana Lešnik, Rudolf Španzel, Dejan Tamše, Nataša Gaber Sivka in Uroš Govek.

Strokovni svet za šport: Anita Seles Držan, Bogomil Polavder, Tomaž Volk, Mitja Turnšek, Nataša Gaber Sivka in Janez Pikl.

Strokovni svet za turizem: Alenka Dolar, Zlatka Masnec, Milena Kotnik, Franci Privošnik, Petra Centrih in Katja Fajić.

Programski svet časopisa Utrip Savinjske doline (od 2019): Danilo Basle (predsednik), Tanja Razboršek Rehar, Ksenija Rozman, Anita Seles Držan, Marko Verdev, Nejka Golič, Katja Palčnik, Viktor Mitov, Ivi Krašovc, Polona Čmer, Alenka Doler. 

Direktor zavoda je mag. Boštjan Štrajhar (od 1. 8. 2019, mandat je 5 let).

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Mag. Boštjan Štrajhar, direktor

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

Telefon: 03 712 12 50, elektronski naslov: bostjan.strajhar@zkst-zalec.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja  ZKŠT  Žalec

 • Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in turizem in  njegove spremembe 
 • Zakon o zavodih
 • Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o športu
 • Zakon o medijih
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
 • Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012-2018
 • Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
 • Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in v najem za namene športa v Občini Žalec
 • Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v občini Žalec
 • Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne  dejavnosti v Občini Žalec
 • Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Interni predpisi:

 • Pravilnik organizaciji in sistemizaciji
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Organizacijsko navodilo o delovnem času
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Katalog zbirk osebnih podatkov ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Pravilnik o plačevanju redne delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Pravilnik o izdajanju revije Vpogled
 • Pravilnik o popisu
 • Pravilnik o izplačilih sejnin in drugih osebnih prejemkih v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline

2.d  Seznam strateških in programskih dokumentov

Letno poročilo 2019

Rebalans finančnega načrta in programa dela za 2020

Strateški načrt 2015-2020

     

2.e  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Javni razpisi v skladu z ZJN

Objava prostih delovnih mest

Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

     

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije so dosegljive na spletnih straneh ZKŠT Žalec. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije so na voljo tudi v pisni obliki.

4. Cenik: http://www.zkst-zalec.si/upload/ContentPage/124/attachments/CENIK_april_2015.pdf

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

         

                          


Galerija slik