Pravila volilne kampanje za mesečnik Utrip Savinjske doline

za ponovno glasovanje na referendumu o ZIUGDT, za volitve v državni zbor RS in lokalne volitve 2018

V skladu z zakonom o medijih, zakonom o volilni in referendumski kampanji, pravilnikom o izdajanju Utripa Savinjske doline ter s programsko zasnovo mesečnika Utrip Savinjske doline je uredništvo Utripa Savinjske doline sprejelo pravila Utripa Savinjske doline za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov, ki veljajo v letu 2018, ko so v Sloveniji volitve v Državni zbor RS in lokalne volitve 2018 (volitve županov, svetnikov ter članov krajevnih odborov krajevnih in mestnih skupnosti). Pravila volilne kampanje za objave v Utripu Savinjske doline bodo objavljena v Utripu Savinjske doline in na spletni strani izdajatelja www.zkst-zalec.si. Pravila veljajo tudi za ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki bo 13. maja 2018.


POROČANJE - Mesečnik Utrip Savinjske doline bo o dogodkih in aktivnostih, povezanih z volitvami, poročal v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili, normami nepristranskega in enakopravnega novinarskega poročanja. Poročanje bo v skladu s pristojnostmi in presojo uredništva in glede na prostorske možnosti in programsko zasnovo časopisa.
OGLAŠEVANJE - Za volilne oglase velja redni cenik Utripa Savinjske doline, ki je na voljo na sedežu časopisa v Žalcu in na spletni strani ZKŠT (www.zkst-zalec.si/sl-SI/directory/utrip-savinjske-doline/informacije). Prav tako veljajo za volilne oglase enaki terminski plani naročanja in oddajanja gradiv kot za redne oglase in so objavljeni na isti spletni strani.
Naročila volilnih oglasov morajo biti v obliki naročilnice z vsemi zakonsko predpisanimi podatki, ki jo naročniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti (ali elektronski pošti) najpozneje 10 dni pred izidom časopisa. Vsako naročilo bo označeno z datumom in uro sprejema v evidenčni knjigi.
Stran in mesto volilnega oglasa določi odgovorna urednica Utripa Savinjske doline, pri čemer se upoštevata vrstni red naročila in velikost oglasa. Na podlagi naročil se dan po prejemu naročilnice izdajo predračuni, ki morajo biti poravnani najkasneje v štirih delovnih dneh od njihove izdaje. Če do teh datumov predračuni ne bodo poravnani, oglasi ne bodo objavljeni. Naročnik mora dostaviti gradivo za nepripravljene oglase, ki jih je potrebno izdelati v uredništvu, v elektronski obliki in skladno s tehničnimi normativi najmanj 9 delovnih dni, že izdelane oglase pa 8 delovnih dni pred izidom časopisa. Oglasi, ki ne bodo dostavljeni v predpisanem roku, potrjeni z ustrezno naročilnico in plačani v roku, ne bodo objavljeni.
Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Oglase (in obvestila), ki ne bodo lektorirani, skladni z veljavno slovensko zakonodajo, s kodeksi in pričujočimi pravili, bomo zavrnili.
Za vse podrobnejše informacije glede oglaševanja v času volilne kampanje nas pokličite na tel. 03/712 12 80 ali nam pišite na zkst.utrip@siol.net.
Lucija Kolar, odgovorna urednica
Žalec, 17. januar 2018, dopolnjeno (ZIUGDT), april 2018